Novinky

05.05.2018 Tvořivá sobota ZRUŠENA

Tvořivá sobota, která měla proběhnout 5.5.2018 je z organizačních důvodů zrušena. Omlouváme se za případné vzniklé obtíže.

12.02.2018 Školení hlavních vedoucích II.

Pro velký zájem otevíráme další termín školení hlavních vedoucích a to v termínu 12.-14.4.2018. Více info na tel. 727 859 434.

25.08.2017 Vedoucí zájmových útvarů

Hledáme kvalifikované vedoucí zájmových útvarů: Stolní tenis, Aerobic, Šipky, Hokejball, In-line brusle. Bližší informace: Mgr. Martin Nováček, DiS. vedoucí oddělení pravidelné činnosti SVČ Ostrava - Zábřeh tel.: 725 118 449 mail.: martin.novacek@svczabreh.cz

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů
s účinností od 25.5.2018

Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o. (dále jen SVČ) jako správce osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), jež nabývá účinnosti dne 25.5.2018, zpracovává při své činnosti osobní údaje Vaše/Vašeho dítěte.
Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí Směrnicí na ochranu osobních údajů
(k dispozici v ředitelně). Údaje budou zpracovány po dobu docházky Vašeho dítěte na SVČ a po skončení docházky budou dále archivovány v souladu s právními předpisy dle směrnice Spisový a skartační řád (k dispozici u vedení školy).
V případě porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte taktéž právo požadovat po SVČ přístup k osobním údajům, které o Vás či Vašem dítěti zpracovává, jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, pokud taková oprava, výmaz či omezení zpracování nezasahuje do zákonných povinností SVČ či jejího zřizovatele zpracovávat osobní údaje, jak jsou tyto povinnosti popsány dále.
Kontaktní údaje správce: adresa základní školy e-mail: svczabreh(a)svczabreh.cz tel.č. + 420 596 746 062
Kontaktní údaje pověřence: Tomáš Zacha, e-mail: dpooostrava(a)konecna-zacha.com, tel.č.+ 420 221 990 455
Jmenování pověřence zde: Pověřenec GDPR 

 

Zpracování osobních údajů ze zákona

SVČ při své činnosti zpracovává identifikační, adresní a popisné osobní údaje Vaše/Vašeho dítěte, jakož i některé citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů), a to z důvodu, kdy je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých situací, pro účely veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, dále v oblasti práva, zabezpečení a ochrany a samozřejmě při takovém zpracování, které je nutné pro plnění zákonných povinností dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Školský zákon“) a souvisejících prováděcích předpisů, a to především za účelem:
a) vedení povinné dokumentace školského zařízení (školní matriky) ve smyslu § 28 odstavce 2 Školského zákona;
b) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v základní škole ve smyslu § 29 Školského zákona;
c) zajištění individuálního přístupu k Vašemu dítěti za účelem naplnění jeho případných speciálních vzdělávacích potřeb jakož i pro vytvoření podmínek pro rozvoj jeho nadání.

Zpracování citlivých (zvláštních kategorií) osobních údajů zahrnuje zpracování údajů týkajících se zdravotního stavu, zdravotního postižení či zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Vašeho dítěte.
Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky v informačním systému Domeček (dále jen IS Domeček) a dále manuálně v příslušných formulářích (např. přihlášky). IS Domeček je provozován na serverech umístěných v datacentru v Praze-Malešicích. Data z IS Domeček nejsou směřována nikam mimo EU ani mimo ČR. Servery, na kterých IS Domeček běží, jsou v majetku provozovatele IS Domeček a nejsou sdílené jinými provozovateli jiných systémů.
SVČ žádné z osobních údajů nepředává do zemí mimo Evropskou unii. Osobní údaje mohou být předány do zemí EU v rámci spolupráce na soutěžích, akcích jednodenních i vícedenních.  

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

SVČ má zájem nad rámec výše uvedeného povinného zpracování osobních údajů zpracovávat údaje Vaše/Vašeho dítěte pro některé další účely, pro které je vyžadován Váš souhlas. Před souhlasem se zpracováním osobních údajů obdržíte formulář s možnosti výběru souhlasu či nesouhlasu se zpracováním osobních údajů a to v souladu s § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), jakož i ve smyslu příslušných ustanovení ZOOU a GDPR v případech, kdy nakládání s níže uvedenými dokumenty a výstupy představuje zpracování osobních údajů:
 
 
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné (není podmínkou pro přijetí do zájmového útvaru, na tábor či akci SVČ). Udělený souhlas je pak možné kdykoliv odvolat, a to osobně na adrese SVČ uvedené v záhlaví, nebo doručením písemného oznámení na uvedenou adresu.