Novinky

14.04.2021 COVID - Přihlašování na tábory

Přihlašování na pobytové i příměstské tábory spuštěno. V případě zrušení ze strany SVČ v návaznosti na vládní opatření garance vrácení peněz.

13.04.2021 BRIGÁDA - vedoucí kroužků

Hledáme vedoucí pro naše kroužky! Nabízíme 150 Kč/h, přátelský kolektiv a možnost získání praxe v práci s dětmi. Požadujeme věk 18+, ukončené SŠ vzdělání (maturitu), spolehlivost a zodpovědnost, pedagogické vzdělání výhodou. Více info v menu v odrážce "VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE".

15.04.2020 www.mitkamjit.cz

Zapojili jsme se do portálu pro sdílení aktivit, nápadů, návodů, cvičebních lekcí a především dobré mysli od středisek volného času / domů dětí a mládeže z Čech, Moravy i Slezska. Aktivity jsou tříděny podle věku a zaměření, obsahují odkazy na zdroj, který nám materiál poskytl. Děkujeme za podporu, společně to zvládneme! Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR.

Znovuotevření SVČ

05.05.2021

MŠMT vydává pravidelně aktualizované informace k provozu základních uměleckých škol a středisek volného času. Informace vychází z aktuálních mimořádných opatření vydávaných MZ.

Činnost zájmových útvarů (kroužků) bude obnovena v týdnu od 10.5.2021. Ukončena pak bude v týdnu od 21.6.2021. Výjimku tvoří kroužky, které v 2. pololetí probíhají distanční formou. Ty budou ukončeny v souladu s plánem, a to v týdnu od 7.6.2021.

I přes veškerou naši snahu obnovit všechny kroužky je zřejmé, že se nám to nepodaří (uzavřené pronajaté prostory, chybějící pedagog, povolený nízký počet účastníků ...).

Naší snahou bylo zachovat den, čas, náplň kroužků a počet garantovaných lekcí (15 na pololetí). Vzhledem k mimořádným opatřením došlo u některých kroužků ke změnám ve dnech a časech. Pravděpodobně některé hodiny proběhnou také o víkendech či v jiný pracovní den.
Jako příklad uvádíme kroužek Mažoretky (pondělí 16:30-17:30):
V 2. pololetí zatím neproběhla žádná lekce. Od znovuotevření do ukončení proběhne 7 lekcí. Aby byl zachován počet garantovaných lekcí proběhnou také dvě soustředění, a to v soboty vždy od 8 do 12 hodin. 

V případě, že se kroužky neotevřou, nebo neodučíme počet garantovaných lekcí, budeme s vámi řešit vratku zápisného.
Vzhledem k přesunu zápisného z 1. pololetí do 2. pololetí jsme se rozhodli, že v případě, kdy se kroužky otevřou, ale vy již nebudete pokračovat, tak vám bude vráceno celé zápisné.

Vratky budou probíhat na základě: Žádost o vrácení poměrné části zápisného za zájmový útvar.docx 

Seznam neotevřených a otevřených kroužků a vypočtená cena vratky:
neotevřené kroužky od 14.6.2021 
otevřené kroužky - SVČ Gurťjevova 8 od 14.6.2021 
otevřené kroužky - SVČ J. Matuška 26a.pdf 
otevřené kroužky - SVČ V Zálomu 1 od 7.6.2021 
otevřené kroužky - ZŠ Krmelín a ZŠ Montessori.pdf 
Seznamy budou pravidelně aktualizovány.

Pro informace o otevřených kroužcích využívejte tyto kontakty:
SVČ Gurťjevova: Mgr. Aneta kiková, aneta.kikova(a)svczabreh.cz, 725 118 449
SVČ V Zálomu 1: Bc. Matěj Erbs, matej.erbs(a)svczabreh.cz, 595 781 991
SVČ J. Matuška 26a: Bc. Stanislav Prais, stanislav.prais(a)svczabreh.cz, 727 856 841


OCHRANA ZDRAVÍ:
I nadále platí doplněný manuál vydaný MŠMT o provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19. Je však rozšířen o aktuálně platná mimořádná opatření. 
Jednotlivá mimořádná opatření:
1) NOVÉ - Omezení provozu od 8.6.2021  
2) NOVÉ - Ochrana dýchacích cest od 8.6.2021  
3) NOVÉ - Informace pro školy a školská zařízení od 8.6.2021  
4)Testování účastníků a Testování účastníků do 6 let 
5) Testování zaměstnanců
 

Základní hygienická pravidla stanovena Ministerstvem zdravotnictví (MZ):
 • Vstup do budovy bude umožněn pouze účastníkům bez doprovodu. Účastníky kroužků si pedagog vyzvedne před budovou SVČ, kde je po skončení lekce zase předá zákonným zástupcům, pokud není v přihlášce uveden samostatný odchod. V případě, že dítě nemůže jít samo domů a zákonný zástupce nebude po skončení lekce čekat před budovou, bude dítě odvedeno zpět na recepci. Zákonný zástupce při příchodu před budovou SVČ telefonicky kontaktuje recepci a vyčká před hlavním vchodem na přivedení dítěte.
 • Při vstupu do budovy bude prováděna dezinfekce rukou – stojany na dezinfekci.
 • Do budovy nebudou vpuštěni lidé vykazující příznaky infekčního onemocnění. V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které budou projevem sezonní alergie či chronického onemocnění (např. kašel, rýma) bude klient vpuštěn do budovy pouze na základě potvrzení vystavené lékařem.
Obecné informace:
 • Ve vnitřních i venkovních prostorech je umožněno zájmové vzdělávání nejvýše v počtu 10 účastníků v jedné skupině. Tito účastníci nemusí být testováni ani nemusí doložit čestné prohlášení.
 • vzdělávání konané v počtu větším než 10 osob, nejvýše však 200 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 500 osob ve skupině ve vnějších prostorech při splnění podmínek stanovených v mimořádném opatření (Omezení provozu od 8.6.2021 - bod 8). Tito účastníci musí doložit čestné prohlášení zákonného zástupce, ve kterém stanoví, jak byl testován, a to ne déle než 72 hodin před vstupem na SVČ. Bez tohoto potvrzení nebude umožněn účastníkovi vstup na zájmové vzdělávání.                                Ke stažení zde: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - od 10.5.2021 mají výjimku děti do 6 let věku (0-5 let). Ty nemusí čestné prohlášení dokládat.
 • Klienti pravidelné činnosti budou informováni o dodržováni hygienických zásad.
 • Ve všech vnitřních prostorách nosí jak zaměstnanci, tak účastníci ochranu dýchacích cest dle platných mimořádných opatření. Ochranu dýchacích cest si v souladu s mimořádným opatřením MZ mohou sundat žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci v rámci vzdělávací aktivity při niž jsou usazeni, nebo jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku – sport, zpěv, hra na hudební nástroje. Výjimku z nošení mají také sportovci nebo cvičící osoby.
Hygienická pravidla:
 • Každý účastník si musí donést jeden sáček na uložení ochranného prostředku dýchacích cest a druhý na boty (šatny nebudou otevřeny) v případě, že bude kroužek probíhat v budově SVČ. 
 • U vstupu, v učebnách a na toaletách jsou umístěny nádoby s dezinfekčními prostředky.
 • Prostory SVČ budou pravidelně a intenzivně větrány (učebny i společné prostory).
 • Na toaletách budou umístěny jednorázové papírové ručníky, popřípadě osoušeče rukou.
 • Bude prováděn pravidelný úklid, vysypávaní košů a dezinfekce prostor, pomůcek a míst kterých se dotýká více lidí dle potřeby i několikrát denně (kliky, toalety, zábradlí a podobně.) 
 • V případě nástrojů nebo předmětů které používá větší počet osob bude prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.
Kroky SVČ v případě podezření na výskyt nákazy covid-19:
 • dle §7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví je SVČ povinno předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
 • SVČ nebude aktivně zjišťovat u klientů příznaky infekčního onemocnění, nicméně bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a postupovat následovně:
 1. Příznaky jsou patrné již při příchodu a je přítomen jeho zákonný zástupce – klient nebude do budovy vpuštěn.
 2. Příznaky jsou patrné již při příchodu a není přítomen jeho zákonný zástupce – SVČ oznámí tuto skutečnost neprodleně zákonnému zástupci a informuje ho o bezodkladném vyzvednutí dítěte případě jeho odchodu z SVČ. Pokud toto vyzvednutí/odchod není možný postupuje SVČ dle bodu 3.
 3. Příznaky se vyskytnou/jsou patrné až v průběhu přítomnosti – Pokud není stanovena povinnost nosit roušky a klient u sebe roušku nemá, poskytne mu roušku SVČ. Klient bude umístěn do samostatné místnosti a současně bude informován jeho zákonný zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte, popřípadě jeho odchodu ze SVČ. Klient pak v co nejkratším možném čase SVČ opustí (odchod/předání zákonnému zástupci). 
 4. Ve všech uvedených případech je nutné, aby zákonný zástupce/klient kontaktoval telefonicky praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 5. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 nebude SVČ kontaktovat místěn příslušnou KHS. 
Výskyt onemocnění covid-19 u žáků nebo zaměstnanců školy:
 • V případě výskytu onemocnění bude SVČ kontaktováno ze strany místně příslušné KHS. Ta sdělí další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. 
 • V případě, že se SVČ dozví o výskytu onemocnění dříve než místně příslušná KHS, pak tuto neprodleně informuje.
 • Karanténa se bude týkat okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje místně příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 • SVČ neprodleně informuje o vzniklé situaci klienty/zákonné zástupce a svého zřizovatele.