Novinky

05.05.2022 BRIGÁDA - vedoucí kroužků

Hledáme vedoucí pro naše kroužky! Nabízíme 150 Kč/h + proplacení přípravy, přátelský kolektiv a možnost získání praxe v práci s dětmi. Požadujeme věk 18+, ukončené SŠ vzdělání (maturitu), spolehlivost a zodpovědnost, pedagogické vzdělání výhodou. Lektorům s licencí nabízíme 200Kč/h + proplacené přípravy. Více info v menu v odrážce "VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE".

Sledujte nás

Manuál provozu škol a školských zařízení 2021/2022

17.08.2021


Vážení rodiče, milí klienti,
MŠMT vydalo dne 17.8.2021:  Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a testování (manuál)
Manuál vychází z doporučení Ministerstva zdravotnictví.

Při naplňování principů prevence vzniku a šíření infekčních nemocí postupuje SVČ v souladu s: 
 • vydanými mimořádnými opatřeními event. uloženými protiepidemickými opatřeními na regionální úrovni místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, na celostátní úrovni Ministerstva zdravotnictví (MZd),
 • s tímto Manuálem, který vychází z Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19

Základní hygienická pravidla stanovena Ministerstvem zdravotnictví:
 • Ochrana úst a nosu  závislá na aktuálně platných mimořádných opatřeních MZd. Je vhodné, aby klient měl u sebe vždy alespoň jeden respirátor/roušku navíc. 
 • Při vstupu do budovy bude prováděna dezinfekce rukou - stojany na dezinfekci.
 • Do budovy nebudou vpuštěni lidé vykazující příznaky infekčního onemocnění. V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které budou projevem sezonní alergie či chronického onemocnění (např. kašel, rýma) bude klient vpuštěn do budovy pouze na základě potvrzení vystavené lékařem.
Obecné informace:
 • Od účastníků nebude před prvním vstupem do střediska volného času (SVČ) vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti.
 • Nebude omezen počet klientů ve skupinách.
 • Klienti pravidelné činnosti budou informováni o dodžováni hygienických zásad. Bude také součásti školení BOZ na první hodině. Klientům, kteří se první hodiny nezúčastní, bude tato informace předána na první hodině, které se zúčastní. Tyto zásady jim budou připomínány pravidelně.
Hygienická pravidla:
 • Každá osoba je povinna při vstupu do budovy SVČ použít ochraný prostředek dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření, pokud se nejedná o osoby vyjmuté z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest (doloženo lékařským potvrzením).
 • U vstupu, ve všech učebnách, u tělocvičny a na toaletách budou umístěny nádoby s dezinfekčními prostředky. Zaměstnanci SVČ budou u všech klientů dbát na hygienu rukou po celou dobu jejich pobytu na SVČ.
 • Prostory SVČ budou pravidelně a intenzivně větrány (učebny i společné prostory).
 • Na toaletách budou umístěny jednorázové papírové ručníky, popřípadě osoušeče rukou.
 • Bude prováděn pravidelný úklid, vysypávaní košů a dezinfekce prostor, pomůcek a míst kterých se dotýká více lidí dle potřeby i několikrát denně (kliky, toalety, zábradlí a podobně).
Kroky SVČ v případě podezření na výskvt nákazv covld-19:
 • Podle §7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví je svč povinno předcházet vzniku a šířeníin fekčních nemocí, včetně covid-19.
 • SVČ nebude aktivně zjišťovat u klientů příznaky infekčního onemocnění, nicméně bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a postupovat následovně:
 1. Příznaky jsou patrné již při příchodu a je přítomen jeho zákonný zástupce - klient nebude do budovy vpuštěn.
 2. Příznaky jsou patrné již při příchodu a není přítomen jeho zákonný zástupce - SVČ oznámí tuto skutečnost neprodleně zákonnému zástupci a informuje ho o bezodkladném vyzvednutí dítěte případě jeho odchodu z SVČ. Pokud toto vyzvednutí/odchod není možný postupuje SVČ dle bodu 3.
 3. Příznaky se vyskytnou/jsou patrné až v průběhu přítomnosti - Pokud není stanovena povinnost nosit roušky a klient u sebe roušku nemá, poskytne mu roušku SVČ. Klient bude umístěn do samostatné místnosti (izolace) a současně bude informován jeho zákonný zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte, popřípadě jeho odchodu ze SVČ, Kient pak v co nejkratším možném čase SVČ opustí (odchod/předání zákonnému zástupci).
 4. Ve všech uvedených případech je nutné, aby zákonný zástupce/klient kontaktoval telefonicky praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu,
 5. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 nebude SVČ kontaktovat místěn příslušnou KHS.
Výskvt onemocnění covid-19 u žáků, nebo zaměstnanců školy:
 • V případě výskytu onemocnění bude SVČ kontaktováno ze strany místně příslušné KHS. Ta sdělí další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.
 • V případě, že se svč dozví o uýskytu onemocnění dříve než místně příslušná KHS, pak tuto neprodleně informuje.
 • Karanténa se bude týkat okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O,okruhu těchto osob rozhoduje místně příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. V případě pozitivního klienta se povinná izolace netýká zaměstnanců SVČ, pokud KHS nerozhodne jinak.
 • SVČ neprodleně informuje o vzniklé situaci klienty/zákonné zástupce a svého zřizovatele.
Úplata za vzdělávání: 
 • Pokud je určitému klientovi nařízena karanténa a SVČ není uzavřeno, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost a úplata se hradí. Jedná se o situaci jako u nemoci klienta.
 • Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující:
 1. Ve středisku volného času se úplata poměrně vrací (nebo nepožaduje), není-li vzdělávání nahrazeno nebo neposkytuje-li se vzdělávání distančním způsobem. Úplata se tedy nepožaduje po účastnících nebo žácích zapsaných k činnostem, které neprobíhají a ani v budoucnu (ale ve stejném školním roce) neproběhnou nebo které nemohou probíhat na dálku.  Informaci ohledně distanční výuky se klienti a jejich zákonní zástupci dozví u jednotlivých zájmových útvarů. 

lnformace se mohou v průběhu času měnit - aktuality budou umísťovány na webu, facebooku a nástěnkách SVČ.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.