Novinky

15.04.2020 www.mitkamjit.cz

Zapojili jsme se do portálu pro sdílení aktivit, nápadů, návodů, cvičebních lekcí a především dobré mysli od středisek volného času / domů dětí a mládeže z Čech, Moravy i Slezska. Aktivity jsou tříděny podle věku a zaměření, obsahují odkazy na zdroj, který nám materiál poskytl. Děkujeme za podporu, společně to zvládneme! Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR.

31.08.2018 Vedoucí zájmových útvarů

Hledáme kvalifikované vedoucí zájmových útvarů (externí pedagogy) pro kroužky: Stolní tenis, Aerobic, Angličtinu, Keramiku, Šipky, Hokejball, In-line brusle,Šití, Práci se dřevem, Šachy, Cvičení s dětmi, Sebeobranu, Taekwondo, Karate, Parkour ... . Nebráníme se ani úplným novinkám. Přijď za námi s tím co umíš :) ! Nabízíme příjemný kolektiv interních zaměstnanců, inspirativní prostředí a 150 Kč /hodinu. Požadujeme minimální věk 18 let, ukončené středoškolské vzdělání + pedagogické vzdělání. Bližší informace: SVČ Ostrava-Zábřeh, Gurťjevova 8 Mgr. Aneta Kiková, 725 118 449 aneta.kikova(a)svczabreh.cz SVČ Ostrav-Dubina, J. Matuška 26a Stanislav Prais 727 856 841 stanislav.prais(a)svczabreh.cz SVČ Ostrava-Zálom, V Zálomu 1 Lenka Červená 724 066 124 lenka.cervena(a)svczabreh.cz

Provoz ve školním roce 2020/2021

18.08.2020


Základní hygienická pravidla stanovena Ministerstvem zdravotnictví (MZ):

 • Při vstupu do budovy bude prováděna dezinfekce rukou - stojany na dezinfekci.
 • Do budovy nebudou vpuštěni lidé vykazující příznaky infekčního onemocnění. V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které budou projevem sezonní alergie či chronického onemocnění (např. kašel, rýma) bude klient vpuštěn do budovy pouze na základě potvrzení vystavené lékařem.
Obecné informace:
 • Od účastníků nebude před prvním vstupem do Střediska volného času (SVČ) vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti.
 • Nebude omezen počet dětí ve skupinách ani organizován vstup klientů do budovy.
 • Klienti pravidelné činnosti budou informováni o dodržováni hygienických zásad. Bude také součásti školení BOZ na první hodině. Klientům, kteří se první hodiny nezúčastní, bude tato informace předána na první hodině, které se zúčastní.
 • Doprovod čekající na nezletilé děti, se může zdržovat pouze ve vestibulu popřípadě tomu určeném prostoru. Prosíme rodiče, aby se ve společných prostorách zdržovali co nejméně (předání a převzetí dítěte). 
Hygienická pravidla:
 • U vstupu, v učebnách a na toaletách jsou umístěny nádoby s dezinfekčními prostředky.
 • Prostory SVČ budou pravidelně a intenzivně větrány (učebny i společné prostory).
 • Na toaletách budou umístěny jednorázové papírové ručníky, popřípadě osoušeče rukou.
 • Bude prováděn pravidelný úklid, vysypávaní košů a dezinfekce prostor, pomůcek a míst kterých se dotýká více lidí dle potřeby i několikrát denně (kliky, toalety, zábradlí a podobně.) 
Kroky SVČ v případě podezření na výskyt nákazy covid-19:
 • dle §7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví je SVČ povinno předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
 • SVČ nebude aktivně zjišťovat u klientů příznaky infekčního onemocnění, nicméně bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a postupovat následovně:
 1. Příznaky jsou patrné již při příchodu a je přítomen jeho zákonný zástupce - klient nebude do budovy vpuštěn.
 2. Příznaky jsou patrné již při příchodu a není přítomen jeho zákonný zástupce - SVČ oznámí tuto skutečnost neprodleně zákonnému zástupci a informuje ho o bezodkladném vyzvednutí dítěte případě jeho odchodu z SVČ. Pokud toto vyzvednutí/odchod není možný postupuje SVČ dle bodu 3.
 3. Příznaky se vyskytnou/jsou patrné až v průběhu přítomnosti - Pokud není stanovena  povinnost nosit roušky a klient u sebe roušku nemá, poskytne mu roušku SVČ. Klient bude umístěn do samostatné místnosti a současně bude informován jeho zákonný zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte, popřípadě jeho odchodu ze SVČ. Klient pak v co nejkratším možném čase SVČ opustí (odchod/předání zákonnému zástupci). 
 4. Ve všech uvedených případech je nutné, aby zákonný zástupce/klient kontaktoval telefonicky praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 5. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 nebude SVČ kontaktovat místěn příslušnou KHS. 
Výskyt onemocnění covid-19 u žáků nebo zaměstnanců školy:
 • V případě výskytu onemocnění bude SVČ kontaktováno ze strany místně příslušné KHS. Ta sdělí další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. 
 • V případě, že se SVČ dozví o výskytu onemocnění dříve než místně příslušná KHS, pak tuto neprodleně informuje.
 • Karanténa se bude týkat okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje místně příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 • SVČ neprodleně informuje o vzniklé situaci klienty/zákonné zástupce a svého zřizovatele.
 
Informace se mohou v průběhu času měnit - aktuality budou umísťovány na webu, facebooku a nástěnkách SVČ.