Novinky

13.04.2021 BRIGÁDA - vedoucí kroužků

Hledáme vedoucí pro naše kroužky! Nabízíme 150 Kč/h, přátelský kolektiv a možnost získání praxe v práci s dětmi. Požadujeme věk 18+, ukončené SŠ vzdělání (maturitu), spolehlivost a zodpovědnost, pedagogické vzdělání výhodou. Více info v menu v odrážce "VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE".

15.04.2020 www.mitkamjit.cz

Zapojili jsme se do portálu pro sdílení aktivit, nápadů, návodů, cvičebních lekcí a především dobré mysli od středisek volného času / domů dětí a mládeže z Čech, Moravy i Slezska. Aktivity jsou tříděny podle věku a zaměření, obsahují odkazy na zdroj, který nám materiál poskytl. Děkujeme za podporu, společně to zvládneme! Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR.

Důležité informace


Přihlašování a storno podmínky:

Přihlašování a storno podmínky na pobytové tábory:

 1. Po zaregistrování přihlášky uhraďte do 14 dnů zálohu ve výši 1000 Kč na uvedené číslo účtu, doplatek ceny LETNÍHO TÁBORA pak prosíme uhraďte do 31.5. daného roku.
 2. Odhlášení dítěte ze zotavovací akce může být provedeno pouze písemnou formou.
 3. Poplatky se vracejí subjektu, který zaslal finanční příspěvek na dětskou rekreaci (zákonný zástupce, odborová organizace, peněžní ústav).
 4. O storno poplatcích musí být informování zákonní zástupci dítěte formou informace na přihlášce, kterou podepíší, a tím vyjádří souhlas s těmito storno poplatky.
 5. Při odevzdání přihlášky zaplatí klient stanovenou zálohu dle jednotlivých turnusů, která při nezaplacení pobytu v termínu, nebo při zrušení přihlášky po termínu splatnosti, je částí nebo celou částkou současně storno poplatkem. V případě zrušení přihlášky pro zdravotní důvody účastníka tábora je nutno doložit lékařské potvrzení, v tomto případě bude účtován storno poplatek ve výši 10% z celkové ceny tábora (doloženo potvrzením lékaře).
 6. Pokud dojde k odhlášení účastníka nejpozději 3 dny před odjezdem, činí storno poplatek 50%. V případě, že účastník akce se nemůže této akce zúčastnit ze zdravotních důvodů, bude mu účtován storno poplatek ve výši 10% z celkové ceny tábora (doloženo potvrzením lékaře).
 7. V případě vážného porušení táborového řádu, bude vyrozuměn zákonný zástupce (závazná přihláška), který zajistí odvoz účastníka domů na vlastní náklady, bez nároku na vrácení poplatku za dětskou rekreaci.
 8. Pokud dojde k odjezdu účastníka v průběhu dětské rekreace z lékařských či jiných závažných důvodů, je účastníku vrácena pouze částka ve výši denní normy za stravu od následujícího dne a to za každý den nepřítomnosti, pokud je možnost odvolat ubytování, je účastníku vrácena i částka za ubytování.
 9. V případě, že SVČ realizuje prázdninovou činnost formou objednávky u jiné organizace, platí storno poplatky dané organizaci.
 10. V případě že se jedná o zahraniční pobytový tábor platí tyto storno podmínky:  v době delší než 30 dnů před datem odjezdu 20% z ceny pobytu; 29-15 dní před datem odjezdu 40% z ceny pobytu; 14-7 dní před datem odjezdu 80% z ceny pobytu; V době kratší než 7 dní před datem odjezdu 100%

 

Přihlašování a storno podmínky na příměstské tábory:

 1. Po zaregistrování přihlášky uhraďte do 14 dnů celou částku PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA. Pokud rodič odstoupí od smlouvy bez udání důvodů, a to nejpozději 14 dnů před termínem příměstského tábora, zaplatí jednorázový storno poplatek ve výši 200,- Kč. Po tomto termínu bude storno poplatek činit 50 % z celkové ceny tábora. V případě nemoci dítěte, bude účtován storno poplatek ve výši 10% celkové ceny příměstského tábora (doloženo potvrzením lékaře).
 2. Odhlášení dítěte z příměstského tábora může být provedeno pouze písemnou formou.
 3. Poplatky se vracejí subjektu, který zaslal finanční příspěvek na dětskou rekreaci (zákonný zástupce, odborová organizace, peněžní ústav).
 4. O storno poplatcích musí být informování zákonní zástupci dítěte formou informace na přihlášce, kterou podepíší, a tím vyjádří souhlas s těmito storno poplatky.
 5. V případě vážného porušení táborového řádu, bude vyrozuměn zákonný zástupce (závazná přihláška), který zajistí odvoz účastníka domů na vlastní náklady, bez nároku na vrácení poplatku za příměstský tábor.
 

Termíny splatnosti na pobytové tábory:

Letní pobytové tábory:
 • Termín splatnosti je 31. května daného roku. Klienti, kteří se přihlásí na pobytový tábor po tomto datu mají termín splatnosti 14 dnů od přihlášení na tábor. Nejpozději však 3 dny před konáním tábora.
Jarní pobytové tábory:
 • Termín splatnosti je stanoven individuálně dle termínu jarních prázdnin vyhlášených MŠMT a je uveden na přihlášce.
 

Pojištění předškolních dětí (před zahájením povinné školní docházky) a dospělých:

 • Středisko volného času má uzavřeno takzvané pojištění odpovědnosti. To zahrnuje také pojištění zdraví dítěte.
 • Odpovědnost za škodu v případě dětí předškolních se řídí ustanoveními občanského zákoníku a odpovědnosti za škodu. Děti školního věku se oproti tomu řídí ustanovením zákoníku práce.
 • Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh je příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy a pojištění má sjednáno ve shodě s platnou legislativou.
 • Dojde-li k úrazu u předškolního dítěte, jedná se o objektivní odpovědnost s možností liberace (zproštění se odpovědnosti). Středisko volného času musí pojišťovně prokázat, zda nedošlo k zanedbání náležitého dohledu.
 • Případné škody jsou tedy hrazeny pouze v případě, že Středisko volného času poruší svou právní povinnost, zanedbá náležitý dohled.
 • Pokud k žádnému porušení při úraze nedošlo, neodpovídá Středisko volného času za škodu.
 • Úraz je pak odškodněn pouze z úrazového pojištění dítěte sjednaného jeho zákonnými zástupci. Pokud takovouto pojistku dítě nemá, nedostane žádné pojistné plnění.
 • Výše zmíněný postup se uplatní také při úrazu dospělého klienta.