Novinky

15.04.2020 www.mitkamjit.cz

Zapojili jsme se do portálu pro sdílení aktivit, nápadů, návodů, cvičebních lekcí a především dobré mysli od středisek volného času / domů dětí a mládeže z Čech, Moravy i Slezska. Aktivity jsou tříděny podle věku a zaměření, obsahují odkazy na zdroj, který nám materiál poskytl. Děkujeme za podporu, společně to zvládneme! Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR.

31.08.2018 Vedoucí zájmových útvarů

Hledáme kvalifikované vedoucí zájmových útvarů (externí pedagogy) pro kroužky: Stolní tenis, Aerobic, Angličtinu, Keramiku, Šipky, Hokejball, In-line brusle,Šití, Práci se dřevem, Šachy, Cvičení s dětmi, Sebeobranu, Taekwondo, Karate, Parkour ... . Nebráníme se ani úplným novinkám. Přijď za námi s tím co umíš :) ! Nabízíme příjemný kolektiv interních zaměstnanců, inspirativní prostředí a 150 Kč /hodinu. Požadujeme minimální věk 18 let, ukončené středoškolské vzdělání + pedagogické vzdělání. Bližší informace: SVČ Ostrava-Zábřeh, Gurťjevova 8 Mgr. Aneta Kiková, 725 118 449 aneta.kikova(a)svczabreh.cz SVČ Ostrav-Dubina, J. Matuška 26a Stanislav Prais 727 856 841 stanislav.prais(a)svczabreh.cz SVČ Ostrava-Zálom, V Zálomu 1 Lenka Červená 724 066 124 lenka.cervena(a)svczabreh.cz

Důležité informace

Pojištění předškolních dětí (před zahájením povinné školní docházky):

 • Středisko volného času má uzavřeno takzvané pojištění odpovědnosti. To zahrnuje také pojištění zdraví dítěte.
 • Odpovědnost za škodu v případě dětí předškolních se řídí ustanoveními občanského zákoníku a odpovědnosti za škodu. Děti školního věku se oproti tomu řídí ustanovením zákoníku práce.
 • Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh je příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy a pojištění má sjednáno ve shodě s platnou legislativou.
 • Dojde-li k úrazu u předškolního dítěte, jedná se o objektivní odpovědnost s možností liberace (zproštění se odpovědnosti). Středisko volného času musí pojišťovně prokázat, zda nedošlo k zanedbání náležitého dohledu.
 • Případné škody jsou tedy hrazeny pouze v případě, že Středisko volného času poruší svou právní povinnost, zanedbá náležitý dohled.
 • Pokud k žádnému porušení při úraze nedošlo, neodpovídá Středisko volného času za škodu.
 • Úraz je pak odškodněn pouze z úrazového pojištění dítěte sjednaného jeho zákonnými zástupci. Pokud takovouto pojistku dítě nemá, nedostane žádné pojistné plnění.

Storno podmínky na pobytové tábory:

 • Odhlášení dítěte ze zotavovací akce může být provedeno pouze písemnou formou.
 • Poplatky se vracejí subjektu, který zaslal finanční příspěvek na dětskou rekreaci (zákonný zástupce, odborová organizace, peněžní ústav).
 • Po zaregistrování přihlášky uhraďte do 14 dnů 500 Kč na uvedené číslo účtu, doplatek ceny LETNÍHO TÁBORA pak prosíme uhraďte do KONCE KVĚTNA.
 • Po zaregistrování přihlášky uhraďte do 14 dnů celou částku PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA. Pokud rodič odstoupí od smlouvy bez udání důvodů, a to nejpozději 14 dnů před termínem příměstského tábora, zaplatí jednorázový storno poplatek ve výši 100,- Kč. Po tomto termínu bude storno poplatek činit 50 % z celkové ceny tábora. V případě nemoci dítěte, doložené lékařským potvrzením, nebude storno poplatek účtován.
 • O storno poplatcích musí být informování zákonní zástupci dítěte formou informace na přihlášce, kterou podepíší, a tím vyjádří souhlas s těmito storno poplatky.
 • Při odevzdání přihlášky zaplatí klient stanovenou zálohu dle jednotlivých turnusů, která při nezaplacení pobytu v termínu, nebo při zrušení přihlášky po termínu splatnosti, je částí nebo celou částkou současně storno poplatkem. V případě zrušení přihlášky pro zdravotní důvody účastníka tábora je nutno doložit lékařské potvrzení, v tomto případě bude účtován storno poplatek ve výši 10% z celkové ceny tábora.
 • Pokud dojde k odhlášení účastníka nejpozději 3 dny před odjezdem, činí storno poplatek 50%. V případě, že účastník akce se nemůže této akce zúčastnit ze zdravotních důvodů, bude mu účtován storno poplatek ve výši 10% z celkové ceny tábora (doloženo potvrzením lékaře).
 • V případě vážného porušení táborového řádu, bude vyrozuměn zákonný zástupce (závazná přihláška), který zajistí odvoz účastníka domů na vlastní náklady, bez nároku na vrácení poplatku za dětskou rekreaci.
 • Pokud dojde k odjezdu účastníka v průběhu dětské rekreace z lékařských či jiných závažných důvodů, je účastníku vrácena pouze částka ve výši denní normy za stravu od následujícího dne a to za každý den nepřítomnosti, pokud je možnost odvolat ubytování, je účastníku vrácena i částka za ubytování.
 • V případě, že SVČ realizuje prázdninovou činnost formou objednávky u jiné organizace, platí storno poplatky dané organizaci.
 • V případě že se jedná o zahraniční pobytový tábor platí tyto storno podmínky:  v době delší než 30 dnů před datem odjezdu 20% z ceny pobytu; 29-15 dní před datem odjezdu 40% z ceny pobytu; 14-7 dní před datem odjezdu 80% z ceny pobytu; V době kratší než 7 dní před datem odjezdu 100%

Termíny splatnosti na pobytové tábory:

Letní pobytové tábory:
 • Termín splatnosti je 31. května daného roku. Klienti, kteří se přihlásí na pobytový tábor po tomto datu mají termín splatnosti 14 dnů od přihlášení na tábor. Nejpozději však 3 dny před konáním tábora.
Jarní pobytové tábory:
 • Termín splatnosti je stanoven individuálně dle termínu jerních prázdnin vyhlášených MŠMT a je uveden na přihlášce.