Novinky

13.04.2021 BRIGÁDA - vedoucí kroužků

Hledáme vedoucí pro naše kroužky! Nabízíme 150 Kč/h, přátelský kolektiv a možnost získání praxe v práci s dětmi. Požadujeme věk 18+, ukončené SŠ vzdělání (maturitu), spolehlivost a zodpovědnost, pedagogické vzdělání výhodou. Více info v menu v odrážce "VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE".

15.04.2020 www.mitkamjit.cz

Zapojili jsme se do portálu pro sdílení aktivit, nápadů, návodů, cvičebních lekcí a především dobré mysli od středisek volného času / domů dětí a mládeže z Čech, Moravy i Slezska. Aktivity jsou tříděny podle věku a zaměření, obsahují odkazy na zdroj, který nám materiál poskytl. Děkujeme za podporu, společně to zvládneme! Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR.

ÚŘEDNÍ DESKA

                        

       Středisko Dubina               Středisko Zábřeh              Středisko V Zálomu


Název školského zařízení:

Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Gurťjevova 8
700 30 Ostrava-Zábřeh
Sídlo: Gurťjevova 8/1823, 700 30 Ostrava-Zábřeh
    
Pobočky:
J. Matuška 26a, 700 30, Ostrava-Dubina
V Zálomu 1, 700 30, Ostrava-Zábřeh
    
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: statutární město Ostrava
    
IČO : 75080516
IZO : 108034054
    
Statutární orgán: ředitel SVČ - Bc. David Střelák 
david.strelak(a)svczabreh.cz
596 746 062

Datová schránka: 4gik8wz
    
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, č. účtu: 35-7194750257/0100
DIČ : CZ75080516
    
Středisko volného času je samostatnou příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy, zřízenou pro volný čas dětí, mládeže i dospělých v městské části Ostrava - Jih. Veškerou činnost na profesionální úrovni připravuje kolektiv pedagogů volného času, který se těší na Vaši návštěvu.
Nabízíme Vám širokou škálu zájmového vzdělávání v kroužcích, kurzech, klubech, příležitostných akcích, bohatou prázdninovou činnost, spontánní aktivity, soutěže a výukové programy. 
    
Školní vzdělávací program 

Vnitřní řád a provozní řád

Doplněk k Vnitřnímu řádu - Řád členů, klientů a návštěvníků

Organizační řád

Dokumenty jsou k nahlédnutí také na recepcích SVČ a v ředitelně.

Nejdůležitější předpisy:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Vyhláška č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
Vyhláška č.106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovacích akcí pro děti
Vyhláška č.114/2002 Sb., o FKSP
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační  komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
    
Žádosti o informace:
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, se podávají písemně poštou na adresu SVČ.
Ústně lze podat žádost telefonicky nebo přímo na SVČ. Elektronickou poštou lze podat žádost na: svczabreh(a)svczabreh.cz
Směrnice o svobodném přístupu k informacím.pdf  
Směrnice je zveřejněna k nahlédnutí také na recepcích SVČ a v ředitelně.

 

Rada města na svém jednání konaném dne 24. listopadu 2020 svým usnesením č. 05353/RM1822/78 schválila rozpočet p.o. na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2021 a 2022. Podle § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je povinnost schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu zveřejnit do 30 dnů od jejich schválení. V souladu s aktuálním zněním Směrnice č. 1/2017 upravující zásady vztahů orgánů města k příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava je povinnost zajistit zveřejnění na svých webových stránkách uložena příspěvkové organizaci. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu na následující  rozpočtový rok a do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu p.o.
Ke stažení zde: rozpočet 2021 + střednědobý výhled 2022-2023.pdf