Novinky

08.11.2019 Hokejbalová liga

OZNÁMENÍ: Ve dnech 14.11. a 24.11.2019 bude z důvodu probíhající ligy hokejbalu provozní doba hokejbalového hřiště prodloužena ze 17 do 20 hodin. Provozní doba ostatních hřišť zůstane nezměněna. Bc. David Střelák ředitel SVČ

31.08.2018 Vedoucí zájmových útvarů

Hledáme kvalifikované vedoucí zájmových útvarů (externí pedagogy) pro kroužky: Stolní tenis, Aerobic, Angličtinu, Keramiku, Šipky, Hokejball, In-line brusle,Šití, Práci se dřevem, Šachy, Cvičení s dětmi, Sebeobranu, Taekwondo, Karate, Parkour ... . Nebráníme se ani úplným novinkám. Přijď za námi s tím co umíš :) ! Nabízíme příjemný kolektiv interních zaměstnanců, inspirativní prostředí a od školního roku 2018/2019 také 150 Kč /hodinu. Požadujeme minimální věk 18 let, ukončené středoškolské vzdělání + pedagogické vzdělání. Bližší informace: SVČ Ostrava-Zábřeh, Gurťjevova 8 Mgr. Martin Nováček, DiS. 725 118 449 martin.novacek(a)svczabreh.cz SVČ Ostrav-Dubina, J. Matuška 26a Stanislav Prais 727 856 841 stanislav.prais(a)svczabreh.cz SVČ Ostrava-Zálom, V Zálomu 1 Lenka Červená 724 066 124 lenka.cervena(a)svczabreh.cz

Úřední deska

                 

         Středisko Dubina                         Středisko Zábřeh                        Středisko V Zálomu


Název školského zařízení:

Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Gurťjevova 8
700 30 Ostrava-Zábřeh
Sídlo: Gurťjevova 8/1823, 700 30 Ostrava-Zábřeh
    
Pobočky:
J. Matuška 26a, 700 30, Ostrava-Dubina
V Zálomu 1, 700 30, Ostrava-Zábřeh
    
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: statutární město Ostrava
    
IČO : 75080516
IZO : 108034054
    
Statutární orgán: ředitel SVČ - Bc. David Střelák 
david.strelak(a)svczabreh.cz
596 746 062

Datová schránka: 4gik8wz
    
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, č. účtu: 35-7194750257/0100
DIČ : CZ75080516
    
Středisko volného času je samostatnou příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy, zřízenou pro volný čas dětí, mládeže i dospělých v městské části Ostrava - Jih. Veškerou činnost na profesionální úrovni připravuje kolektiv pedagogů volného času, který se těší na Vaši návštěvu.
Nabízíme Vám širokou škálu zájmového vzdělávání v kroužcích, kurzech, klubech, příležitostných akcích, bohatou prázdninovou činnost, spontánní aktivity, soutěže a výukové programy. 
    
Nejdůležitější předpisy:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Vyhláška č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
Vyhláška č.106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovacích akcí pro děti
Vyhláška č.114/2002 Sb., o FKSP
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační  komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
    
Žádosti o informace:
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, se podávají písemně poštou na adresu SVČ.
Ústně lze podat žádost telefonicky nebo přímo na SVČ. Elektronickou poštou lze podat žádost na: svczabreh(a)svczabreh.cz
Směrnice o svobodném přístupu k informacím.pdf  
Směrnice je zveřejněna k nahlédnutí také na recepcích SVČ a v ředitelně.

 

Rada města na svém jednání konaném dne 28. listopadu 2017 svým usnesením č. 7891/RM1418/110 schválila rozpočet p.o. na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2019 a 2020. Podle § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je povinnost schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu zveřejnit do 30 dnů od jejich schválení. V souladu s aktuálním zněním Směrnice č. 1/2017 upravující zásady vztahů orgánů města k příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava je povinnost zajistit zveřejnění na svých webových stránkách uložena příspěvkové organizaci. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu na následující  rozpočtový rok a do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu p.o.
Ke stažení zde: Rozpočet a střednědobý výhled.pdf